Site de questions pour magicien intelligent
0 votes
by (120 points)

Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, các cá nhân Đinh Dậu nghiễm nhiên cho rằng cách của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Thí dụ: Họ Khổng, tên Hảo. Đa số hướng tới việc đặt tên con họ nguyễn hay hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Thay vì dùng các chữ thể hiện sự nam tính và nữ tính, một bố mẹ chọn những cái tên trung tính như 晨熙 (Chenxi) nghĩa là "Ban Mai" để thể hiện mong ước về một đứa con sáng láng. Nhưng các mẹ ơi. Trên mạng Internet, có hẳn danh sách 100 tên hay cho bé trai, 100 tên hay cho bé gái sinh năm Quý Tỵ để các gia đình có con sinh năm 2013 tham khảo. Người con gái mang tên đ

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to le grimoire du catéchisme, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...