Site de questions pour magicien intelligent
0 votes
by (600 points)

Văn, Lượng, Nguyên, Sung, Miễn, Tiên, Cộng, Khắc, Quang, Luyện… đều không tốt cho vận mệnh và sức khỏe của người tuổi Dậu bởi khi chân gà bị rẽ là lúc nó ốm yếu, thiếu sức sống. Tránh các tên dễ bị chế giễu khi nói lái như Tiến Tùng ra Túng Tiền. Sinh con năm 2017 Đinh Dậu vào tháng 5: Là ngư

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to le grimoire du catéchisme, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...