Site de questions pour magicien intelligent
0 votes
by (480 points)

Đặt tên cho con hiện đang là một vấn đề được các ông bố bà mẹ quan tâm nhất. Đặt tên này cho con mang ý nghĩa con sẽ là người đàn ông khỏe mạnh, trượng nghĩa. Tùng là tên một loài cây, biểu trưng cho người quân tử (tùng, trúc, cúc, mai). Bởi vậy ngày nay việc chọn được cho con một cái tên thật đẹp rất được chú trọng. Vì vậy, việc chọn được cho con một cái tên thật đẹp rất đư

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to le grimoire du catéchisme, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...