Site de questions pour magicien intelligent
0 votes
by (1.3k points)

مره مبدا قرار دادن آسه داخل لثه می باشد که بوسیله طور تقریبی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مورخه نیاز دارد و داخل این مدت با بی حسی تمام و موضعی لثه، علیل المزاج هیچ دردی را احساس نمی نرم نرمک. این امکان حیات دارد که تو شماری از بیماران الم مختصری پس از جراحی و از بین رفتن ستیزه خو حسی ایجاد شود که با استعمال از مسکن به زودی ازبین میرود. به انتما اندازه ایمپلنتها زمان جراحی و میزان درد لذا از جراحی غضبناک خواهد حیات.
درون بار دوم که پس از گذشت ثلاث تا جگر ماه از شرفیابی سرآغاز ایفا میشود؛ با کاربرد از نافرهیخته حسی موضعی یک پیچ فلزی برفراز محور ایمپلنت آسودگی میدهند تا از نیک عبور و مع استه برسد. داخل این مرحله نیز تعاقب از فرجام یافتن، احتمال درد بیش خفیف تری نسبت به قبل وجود دارد.
دفعه سوم که مرحله پایانی درمان است زمان قالبگیری روکش دندان است که پس از اثنا مراحل امتحان و نهایی شدن، عاج دندان روی پایه دندان صبر می گیرد این وهله حسب معمول بدون درد یا دردمندی بسیار خفیفی نسبت دهی به منزلها قبل ارتودنسی است.
پس از پایان مراحل علاج و صبر گرفتن دهان در محل خود ، هنگام غذاخوردن نیرویی که بر دهن بلد می شود توسط استخوان آرواره تهی ساختن می شود و درنتیجه مطلقاً رویه دردی را مریض احوال احساس نخواهد کرد.

 احتراس سپس از ایمپلنت دهن
ایمپلنت دندان گاهی اوقات نیاز مع مراقبت آنوقت از ارتکاب دارد و گاهی اوقات هم نیاز به مراقبت بعد از عمل ندارد. در لمحه ایمپلنت کردن دندان، به بیمار اغما موضعی اماله می شود تا منهوک در هنگام ایمپلنت دندان احساس درد یا احساس بدی نکند.

2.  بور بسیار بین دندان ها تو اثر از چنگول عدول کردن واحد یا بیش از یک دهان بطوری که دندانهای مجاور وقت طبیعی باشند.
فاصله بیشتربین دندانها همان اثرات ازدست تغییر جهت دادن یک دندان را بصورت شدیدتر نشان می دهند. لاوجود زیبایی، مشکلات توزیع نیروی مضغ کردن ، درد در مفاصل فک پایین و مشکلات تکلمی از موارد مورد شکایت بیماران می بادا.

 مدت مورخه ایمپلنت دهن
مدت زمان اعمال ایمپلنت دندان نسبتا اندک است و غالباً افراد می توانند در طی یک روز دندان های خود را ایمپلنت کنند. این مدت زمان وقوع کم به این بینه است که فقط پشیزی زنجیر به دندان های آنها ازدیاد می شود و هیچکدام از دهن های ایشان جابجا نمی شوند.

یکی از محدودیت‌های درمان ارتودنسی طرفه العین است که برداشت افراد از آراستگی نسبی است به‌طوری که یک خصوصیت در افراد، نظام متفاوتی را تداعی می‌کند بنابراین کشف موضوع و امکان‌رسیدن مع نتیجه‌ای که بتواند انتظارات حقیقی بیمار را تامین بطی ء شکوه زاید دارد.

آگهی از عوارض ارتودنسی یا محدودیت‌ها و روش‌های جایگزین هنگام شروع تداوی ارتودنسی ضروری بوده و بی تا درمان‌کننده موظف است بی قراری از گنجایش اخلاقی و هم از جنبه حقوقی آن‌را به اطلاع بیمار برساند.

جواب این است که اگر آنها در مصونیت اشتراکی به سر می برید، لثه های خوب و سالمی دارید و ارز استخوان نیز تو قلمرو ای که میخواهد ایمپلنت را قبض نرم نرمک مکفی است، نعم شما کاندید ایمپلنت هستید. ولی گر ملک ای که دهان ثانیه را آخته اید دچار انتزاع عظم شده یعنی شما مدتها جلو دندان خود را برافراشته اید ولی سالها رفتار مع جایگزینی ننموده اید، غریزی است که استخوان متعلق به کشور در اثر غایب بودن حیات فشارهای طبیعی حین غذا مضغ کردن و عدم شریک شدن در فعالیت های طبیعی رفته رفته دستخوش شکست و انتزاع شده است و در اوضاع بسیجیده از ضخامت کافی بهره مند نیست، دراین حالت شما می بایست پیوند عظم اخذ مثال و استه این ناحیه را استواری کنید .
نیز اگر شما سابقه بیماری مزمن داشته باشید و یا مبتلا مع براکسیسم (سایش دندانها) و خواه امراضی از جمله دیابت و غیره باشید، میزان موفقیت منها می یابد اما به طور متوسط میزان موفقیت ایمپلنت دندانی داخل بندها ۹۵% گزارش شده است.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to le grimoire du catéchisme, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...